CENTRUM DUŠE, s.r.o. 

OBCHODNÍ  PODMÍNKY

I.

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Centrum Duše, s.r.o.
IČ: 190 94 931
DIČ: CZ 190 94 931
se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady – Praha 10, 101 00
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 380482
kontaktní údaje: Mgr. Vlastimil Loskot
e-mail: info@centrum-duse.cz
telefon: +420 771 170 750

Provozovna služeb:
Centrum Duše, s.r.o.
Ulice: 1. máje 96/49, Liberec – Jeřáb, 46007, Liberec

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní a rezervačního systému umístěného na webové stránce dostupné www.centrum-duse.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o službách a cenách

1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých služeb v přehledu rezervací služeb, popřípadě rozvrhu poskytovaných služeb uvedených na webových stránkách prodávajícího a to na www.centrum-duse.cz.

2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3. Veškerá prezentace služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Rezervace / Objednávka a uzavření Smlouvy

POZOR před vytvořením rezervace je nutné se seznámit s níže uvedenými pravidly zejména ustanovení o zdravotním stavu klientů.

1. Centrum Duše s.r.o. si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.

2. Klient svou objednávkou nebo registrací do rezervačního systému dává souhlas k poskytnutí nezbytných osobních údajů potřebných pro vytvoření objednávky a její zákonné archivaci.

3. Na lekce/kurzy je třeba přijít včas – ideálně 10 minut před jejich začátkem. 5 minut před začátkem lekce propadá bez nároku na vrácení peněz či výměnu za lekci další.

4. Účastník lekcí ve studiu Centrum Duše s.r.o., pod vedením kvalifikovaných instruktorů / lektorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se vybrané cvičební lekce jógy, tance atd., a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve cvičení jógy a fyzické činnosti. V opačném případě prohlašuje, že se lekce jógy účastní se souhlasem svého lékaře, a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

5. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

6. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem.

7. Účastník je zodpovědný za své zdraví a zdravotní stav a je zodpovědný sám za sebe. O všech omezeních je nutné informovat instruktora/rku před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

8. Centrum Duše, s.r.o. / Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník.

9. Centrum Duše s.r.o. a instruktoři nepřebírají odpovědnost za přinesené oblečení, cenné věci a peníze návštěvníka studia.

10. Centrum Duše s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za změny pracovního, sociálního či zdravotního stavu. Dále nenese odpovědnost při zásahu vyšší moci nebo zdržení dopravy.

11. Permanentky a kredity, vklady nejsou vratné, mají svou expiraci, kterou si můžete ověřit sami na svém zákaznickém účtu v rezervačním systému centra. Pokud budete dlouhodobě nemocní, platnost permanentky Vám rádi prodloužíme.

12. Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Postup rezervace / Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Rezervaci/ objednávku lekce (cvičení, jógy, koučinku, reiky, semináře, workshopu, kurzu, besedy, setkání) lze provést jen skrze rezervační systém (nikoli telefonicky, ani e-mailem) nebo osobně přímo v provozovně, přičemž na takový způsob uzavření smlouvy se tyto všeobecné obchodní podmínky rovněž vztahují, nebo po vzájemné dohodě podmínek emailem (kontakty jsou vždy aktuální na webových stránkách).

2. Souhlas s obchodními podmínkami a se zpracováním poskytnutých osobních údajů (tyto jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele) je součástí vyplnění rezervace / objednávky. Bez udělení souhlasu, nelze vytvořit objednávku/rezervaci. Je třeba zaškrtnout políčko – Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů a obchodními podmínkami Centra Duše, s.r.o.

3. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením v rezervačním systému (nebo hotově na místě při objednání v místě provozovny) a potvrzením vybrané rezervace/objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

4. Na hodiny cvičení, jógy, koučinku a dalších nabízených aktivit v provozovně Centra Duše, s.r.o. Liberec, můžete dorazit i bez rezervace (pokud bude místo a nebude naplněna kapacita lekce)

5. V provozovně akceptujeme hotovost i platební karty.

6. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí zákazník sám.

7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle poskytovatel služeb zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou si zákazník a poskytovatel pomocí přihlášení a rezervací přes rezervační formulář domluvili. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením poskytovatele služeb a zaplacením služby zákazníkem, tedy po splnění obou uvedených podmínek.

8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel služeb splnit, zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy.

9. Všechny objednávky přijaté poskytovatelem služeb jsou závazné do jejího zrušení. Kupující může zrušit objednávku prostřednictvím emailu na adrese info@centrum-duse.cz, a to do 14 dnů od objednání, pokud nezačal čerpat vstupy na jednotlivé lekce, kurzy, workshopy.

Jak se rezervovat:

1. Jednotlivé hodiny lze rezervovat on-line použitím tlačítka/odkazu na webových stránkách www.centrum-duse.cz. Rezervační tlačítka – Jóga rezervace nebo Koučink rezervace. Poté bude otevřena stránka rezervačního systému.

2. Nejdříve se otevře rozvrh lekcí (jóga, cvičení) nebo rozpis nabízených služeb (koučink). Vy si vyberete a označíte službu, kterou si chcete rezervovat. Poté stisknete tlačítko další.

3. Po vytvoření rezervace požadované lekce vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace.

4. Při zrušení jednotlivé lekce studiem Centrem Duše budete o této změně informováni prostřednictvím e-mailu, nebo sms. (dle kontaktů, které jste zadali)

5. Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou.

6. Rezervace se mohou rušit pouze přes online rezervační systém. Storno rezervací nepřijímáme telefonicky ani e-mailem.

7. Lekci je možné rezervovat maximálně 1 hodinu před jejím začátkem. Pak už můžete dorazit pouze bez rezervace.

8. V případě, že na lekci dorazíte se zpožděním, bohužel vám nebude umožněn vstup do studia a kredit za rezervovanou lekci propadá bez náhrady

9. V případě, že máte vytvořenou rezervaci a na lekci nedorazíte – propadá kredit / vstup z permanentky taktéž bez náhrady.


Vytvoření účtu online rezervace – Zákaznický účet

1. Na základě online registrace kupujícího provedené na webových stránkách může zákazník přistupovat do svého účtu online rezervace – zákaznického účtu (dále jen „zákaznický účet“).

2. Při registraci do zákaznického účtu je zákazník povinen uvádět správné kontakty tak, aby mohl být informován např. o změnách rozvrhu či zrušení lekce při nedostatečném počtu cvičících. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v zákaznickém účtu jsou poskytovatelem služeb považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Poskytovatel služeb může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když zákazník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek.

6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele služeb, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7. S osobními údaji vloženými do zákaznického účtu nakládá Poskytovatel služeb v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, jehož text je k dispozici na webových stránkách.


IV

Storno podmínky lekcí, koučovacích sezení

1. Rezervovanou lekci, koučovací sezení, kurz, seminář, workshop můžete stornovat pouze v rezervačním systému (nikoli přes telefon, nebo e-mailem)

2. Pokud svoji rezervaci lekce zrušíte do 8 hodin před jejím začátkem, u koučovacího sezení do 24 hodin před jeho začátkem, zaplacená částka nebo kredit za danou lekci vám bude automaticky vrácen v plné výši s platností dalších 30 dní. Vstup z permanentky bude taktéž vrácen zpět.

3. Pokud svoji vytvořenou a zaplacenou rezervaci zrušíte méně jak 8 hodin před, u koučovacího sezení méně jak 24 hodin před, jejím začátkem zaplacená částka, kredit / vstup z permanentky za danou lekci, koučovací sezení se nevrací nebo bude automaticky odečten v plné výši.

4. Pokud nestihnete utratit nabitý kredit do 3 měsíců, jeho hodnota propadá / Pokud nestihnete vychodit vstupy z permanentky do 45 dní, taktéž propadají.

5. Centrum Duše si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v rozvrhu (např. změna lektora, času nebo místa konání lekce).

Storno podmínky u kurzů, seminářů, workshopů (objednaných služeb)

1. Rezervovaný kurz, seminář, workshop můžete stornovat pouze v rezervačním systému (nikoli přes telefon, nebo e-mailem) nebo po domluvě přímo v provozně Centra Duše.
2. Zrušení více než 1 týden před začátkem – vracíme 100% zaplacené částky.
3. Zrušení 1 týden před začátkem – vracíme 50% zaplacené částky.
4. Zrušení 3 dny před začátkem – vracíme 25% zaplacené částky.
5. Zrušení méně než 3 dny (72hodin) před začátkem – bez nároku na vrácení peněz.
6. Kredity můžete využít (vycvičit) v našem studiu.
7. Planost kreditu je 3 měsíce.

V.

Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat. Údaje za účelem plnění smlouvy jsou údaje uvedené pro potřeby rezervace, objednávky nebo údaje uvedené pro potřeby vytvoření rezervačního/zákaznického účtu, permanentky vedoucí k uzavření kupní smlouvy – rezervace, objednávce.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

VI.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

5. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Kontaktní údaje: 
Zodpovědný vedoucí: Mgr. Vlastimil Loskot
e-mail: info@centrum-duse.cz
telefon: +420 771 170 750

Provozovna služeb – zde probíhají lekce a další rezervované akce, aktivity:
Centrum Duše, s.r.o.
Ulice: 1. máje 96/49, Liberec – Jeřáb, 46007, Liberec

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 31.03.2023

image

     KONTAKT

  • +420 771 170 750
  • info@centrum-duse.cz

     OTEVÍRACÍ DOBA

  • Kavárna: PO - PÁ   12:00 - 19:00
  • Kavárna: SO - SO   09:00 - 19:00
  • Jóga: dle rozvrhu rezervace
  • Koučink: dle rozvrhu rezervace
  • Semináře, wo