CENTRUM DUŠE, s.r.o. 

Pravidla Rezervace

JAK REZERVOVAT NA Centrum Duše s.r.o. - Provozovna 1.máje 96/49, Liberec - Jeřáb


Centrum Duše, s.r.o.
IČ: 190 94 931
DIČ: CZ 190 94 931
se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady – Praha 10, 101 00
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 380482
kontaktní údaje: Mgr. Vlastimil Loskot
e-mail: info@centrum-duse.cz
telefon: +420 771 170 750

Provozovna služeb:
Centrum Duše, s.r.o.
Ulice: 1. máje 96/49, Liberec – Jeřáb, 46007, Liberec

(dále jen „prodávající“)

III.

Rezervace / Objednávka a uzavření Smlouvy

POZOR před vytvořením rezervace je nutné se seznámit s níže uvedenými pravidly zejména ustanovení o zdravotním stavu klientů.
Je třeba se rezervovat na jednotlivé lekce přes rezervační systém, nebo se rezervovat nejméně 12 hod. před samotnou lekcí přímo v Kavárně Centra Duše. Pokud nebude učiněna včasná rezervace daná lekce se nekoná !!!

1. Centrum Duše s.r.o. si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.

2. Klient svou objednávkou nebo registrací do rezervačního systému dává souhlas k poskytnutí nezbytných osobních údajů potřebných pro vytvoření objednávky a její zákonné archivaci.

3. Na lekce/kurzy je třeba přijít včas – ideálně 10 minut před jejich začátkem. 5 minut před začátkem lekce propadá bez nároku na vrácení peněz či výměnu za lekci další.

4. Účastník lekcí ve studiu Centrum Duše s.r.o., pod vedením kvalifikovaných instruktorů / lektorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se vybrané cvičební lekce jógy, tance atd., a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve cvičení jógy a fyzické činnosti. V opačném případě prohlašuje, že se lekce jógy účastní se souhlasem svého lékaře, a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

5. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

6. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem.

7. Účastník je zodpovědný za své zdraví a zdravotní stav a je zodpovědný sám za sebe. O všech omezeních je nutné informovat instruktora/rku před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

8. Centrum Duše, s.r.o. / Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník.

9. Centrum Duše s.r.o. a instruktoři nepřebírají odpovědnost za přinesené oblečení, cenné věci a peníze návštěvníka studia.

10. Centrum Duše s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za změny pracovního, sociálního či zdravotního stavu. Dále nenese odpovědnost při zásahu vyšší moci nebo zdržení dopravy.

11. Permanentky a kredity, vklady nejsou vratné, mají svou expiraci, kterou si můžete ověřit sami na svém zákaznickém účtu v rezervačním systému centra. Pokud budete dlouhodobě nemocní, platnost permanentky Vám rádi prodloužíme.

12. Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Postup rezervace / Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Rezervaci/ objednávku lekce (cvičení, jógy, koučinku, reiky, semináře, workshopu, kurzu, besedy, setkání) lze provést jen skrze rezervační systém (nikoli telefonicky, ani e-mailem) nebo osobně přímo v provozovně, přičemž na takový způsob uzavření smlouvy se tyto všeobecné obchodní podmínky rovněž vztahují, nebo po vzájemné dohodě podmínek emailem (kontakty jsou vždy aktuální na webových stránkách).

2. Souhlas s obchodními podmínkami a se zpracováním poskytnutých osobních údajů (tyto jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele) je součástí vyplnění rezervace / objednávky. Bez udělení souhlasu, nelze vytvořit objednávku/rezervaci. Je třeba zaškrtnout políčko – Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů a obchodními podmínkami Centra Duše, s.r.o.

3. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením v rezervačním systému (nebo hotově na místě při objednání v místě provozovny) a potvrzením vybrané rezervace/objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

4. Na hodiny cvičení, jógy, koučinku a dalších nabízených aktivit v provozovně Centra Duše, s.r.o. Liberec, můžete dorazit i bez rezervace (pokud bude místo a nebude naplněna kapacita lekce)

5. V provozovně akceptujeme hotovost i platební karty.

6. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí zákazník sám.

7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle poskytovatel služeb zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou si zákazník a poskytovatel pomocí přihlášení a rezervací přes rezervační formulář domluvili. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením poskytovatele služeb a zaplacením služby zákazníkem, tedy po splnění obou uvedených podmínek.

8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel služeb splnit, zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy.

9. Všechny objednávky přijaté poskytovatelem služeb jsou závazné do jejího zrušení. Kupující může zrušit objednávku prostřednictvím emailu na adrese info@centrum-duse.cz, a to do 14 dnů od objednání, pokud nezačal čerpat vstupy na jednotlivé lekce, kurzy, workshopy.

Jak se rezervovat:

1. Jednotlivé hodiny lze rezervovat on-line použitím tlačítka/odkazu na webových stránkách www.centrum-duse.cz. Rezervační tlačítka – Jóga rezervace nebo Koučink rezervace. Poté bude otevřena stránka rezervačního systému.

2. Nejdříve se otevře rozvrh lekcí (jóga, cvičení) nebo rozpis nabízených služeb (koučink). Vy si vyberete a označíte službu, kterou si chcete rezervovat. Poté stisknete tlačítko další.

3. Po vytvoření rezervace požadované lekce vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace.

4. Při zrušení jednotlivé lekce studiem Centrem Duše budete o této změně informováni prostřednictvím e-mailu, nebo sms. (dle kontaktů, které jste zadali)

5. Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou.

6. Rezervace se mohou rušit pouze přes online rezervační systém. Storno rezervací nepřijímáme telefonicky ani e-mailem.

7. Lekci je možné rezervovat maximálně 1 hodinu před jejím začátkem. Pak už můžete dorazit pouze bez rezervace.

8. V případě, že na lekci dorazíte se zpožděním, bohužel vám nebude umožněn vstup do studia a kredit za rezervovanou lekci propadá bez náhrady

9. V případě, že máte vytvořenou rezervaci a na lekci nedorazíte – propadá kredit / vstup z permanentky taktéž bez náhrady.


Vytvoření účtu online rezervace – Zákaznický účet

1. Na základě online registrace kupujícího provedené na webových stránkách může zákazník přistupovat do svého účtu online rezervace – zákaznického účtu (dále jen „zákaznický účet“).

2. Při registraci do zákaznického účtu je zákazník povinen uvádět správné kontakty tak, aby mohl být informován např. o změnách rozvrhu či zrušení lekce při nedostatečném počtu cvičících. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v zákaznickém účtu jsou poskytovatelem služeb považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Poskytovatel služeb může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když zákazník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek.

6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele služeb, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7. S osobními údaji vloženými do zákaznického účtu nakládá Poskytovatel služeb v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, jehož text je k dispozici na webových stránkách.

Kontaktní údaje: 
Zodpovědný vedoucí: Mgr. Vlastimil Loskot
e-mail: info@centrum-duse.cz
telefon: +420 771 170 750

Provozovna služeb – zde probíhají lekce a další rezervované akce, aktivity:
Centrum Duše, s.r.o.
Ulice: 1. máje 96/49, Liberec – Jeřáb, 46007, Liberec

Tyto rezervační podmínky nabývají účinnosti 31.03.202

image